خانه اخبار ویژه عکس/ پیروانی در بیمارستان بستری شد