خانه اخبار ویژه عکس/ ژست بامزه رعنا آزادی‌ور در آغوش پدرش