خانه اخبار ویژه عکس/کسی از اسکلت ۳۱۰۰ ساله یک دختربچه ۱۲ ساله که در قزوین