خانه اخبار ویژه عکس/ کشیدن لپ یک نماینده وسط دعوا در صحن مجلس!