خانه اخبار ویژه عکس/ کوین یامگا با چشم بند با استقللال تمرین کرد