خانه اخبار ویژه عکس/ گرد پیری به چهره محمدرضا غفاری هم نشست!