خانه اخبار ویژه عکس/یک نوشته انگیزشی که در متروی تهران جلب توجه کرد