خانه اخبار ویژه عگس/ نوشته خنده‌داری که روی دیوار یک باشگاه نصب شد