خانه اخبار ویژه غیبت در تمرین ذوب‌آهن، ربیعی به سیم آخر زد!