خانه اخبار ویژه فرزندان این گروه از خدمت سربازی معاف می‌شوند