خانه اخبار استانی فرماندار: دشتی رتبه دوم کاشت نهال در استان را دارد