خانه اخبار استانی فرماندار دیر: ۶۲ درصد کارگران پتروشیمی متانول کاوه، بومی است