خانه اخبار استانی فرماندار: مشارکت تنگستانی‌ها افزایش یافته است