خانه اخبار استانی فرماندار: ۵۹ درصد منازل روستایی دشتستان مقاوم سازی شد