خانه اخبار استانی فستیوال کوچه، بستر رشد گردشگری بوشهر