خانه اخبار ویژه فشار به پزشکیان برای تعیین یک معاون اول نه چندان محبوب!