خانه اخبار استانی فعالیت جایگاه سوخت جم با ۳۰ درصد ظرفیت/ شرکت پخش کجاست؟!