خانه اخبار ویژه آموزش و پرورش: فعالیت مدارس تا ۲۸ اسفند