خانه اخبار ویژه فعالیت ۲۶ بیمارستان در غزه متوقف شد