خانه اخبار استانی فوت جوان بوشهری بر اثر انفجار کپسول گاز در خانه