خانه اخبار استانی فیلم/ ترافیک سنگین در خروجی استان بوشهر