خانه اخبار ویژه قاب قدیمی از مسعود پزشکیان در کنار همسر مرحومش