خانه اخبار استانی كاشت ۳۰ هزار نهال حرا توسط پتروشیمی پردیس