خانه اخبار ویژه ماجرای ممانعت از ورود به امتحان نهایی در اهواز!