خانه اخبار ویژه مجلس نمی‌داند، نماینده غایب بیمار است؟