خانه اخبار ویژه محمدباقر نوبخت: اعتراص روحانی در همان بیانیه وی بود