خانه اخبار ویژه مدیرعامل تیم لیگ برتری چند میلیارد گرفت تا تیمش بازنده شود!