خانه اخبار ویژه مدیرعامل کوروش کمپانی ۵ ماه قبل از کشور خارج شده است