خانه اخبار استانی مدیرکل ارشاد: تبلیغات محیطی در جایگاههای سوخت نیازمند مجوز است