خانه اخبار استانی مدیرکل ارشاد: رسانه ها برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند