خانه اخبار استانی مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: هیئات مذهبی کنشگری اجتماعی داشته باشند