خانه اخبار استانی مدیرکل میراث فرهنگی: حریم غیرمنطقی مسجد بردستان برداشته شد