خانه اخبار ویژه مردم به یک شرط حاضرند تا ۱۲شب هم در صف صندوق رای بایستند