خانه اخبار ویژه مرعشی: برخی می‌گفتند اگر کشور دست خودشان باشد، برجام را احیا می‌کنند، آیا این اتفاق افتاد؟