خانه اخبار استانی مرکز خدمات جامع سلامت «تنگک» بوشهر افتتاح شد