خانه اخبار استانی مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در گناوه پلمب شد