خانه اخبار استانی مسؤولان پاسخگوی کمبودهای حوزه سلامت در «عالیشهر» باشند