خانه اخبار استانی مسئولین ستاد جلیلی در شهرهای استان بوشهر مشخص شدند