خانه اخبار استانی مسدود شدن برخی راههای بوشهر بر اثر ریزش کوه