خانه اخبار استانی مشاور استاندار، رئیس ستاد جلیلی در بوشهر شد + حکم