خانه اخبار استانی مشاور استاندار در امور روحانیت منصوب شد