خانه اخبار ویژه مشخص شدن رقبای حسن یزدانی در تورنمنت مجارستان