خانه اخبار ویژه مشکل بزرگ ویرا برای سرمربیگری در پرسپولیس