خانه اخبار استانی معاون استاندار: خدمات به اتباع خارجی در حوزه بهداشت و تحصیل