خانه اخبار استانی معاون استاندار: روز خلیج فارس به شکل ویژه برگزاری می شود