خانه اخبار استانی معاون استاندار: ممنوعیت هرگونه حفاری در استان بوشهر