خانه اخبار استانی معاون علوم پزشکی بوشهر: کمبود دارو نداریم