خانه اخبار استانی معیشت ۱۰ هزار خانوار بوشهر وابسته به صیادی است