خانه اخبار ویژه مقام طالبان: ایران حق برادری را درباره افغانستان ادا کرد