خانه اخبار ویژه پادشان عربستان در بیمارستان بستری شد